.

Sıkça Sorulan Sorular


1.   Her yıl programlara yeni kayıt yaptıracak öğrencileri kim belirliyor?

Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrenciler ÖSYM tarafından öğrencilerin tercihleri doğrultusunda belirlenmektedir.

 2.   İlk kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

İlk kayıt tarihi ÖSYM kılavuzunda belirtilmektedir. Ayrıca yayın organlarından ve Üniversitemiz web sayfasından da öğrenilebilir.

 3.   İlk kayıtta, ÖSYS Kılavuzunda istenen belgelerden başka belge isteniyor mu?

Üniversitemizin  bazı  akademik  birimlerinde  ÖSYS  kılavuzunda  istenen  belgeler  dışında  başka  belgeler  de istenebilmektedir. Kayıt dönemi öncesi Üniversitemiz web sayfasında yeni kayıtlarla ilgili bilgiler ve istenen belgeler yayınlanmaktadır. Web sayfamızı kayıt döneminde kontrolünüz önemlidir.

 4.   Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?

Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde,

a)   E-Devlet üzerinden,

b)   Yerleştirildiği birimin kayıt ile ilgili bürosuna şahsen başvuruda bulunarak,

c)    Belgelenebilir mazereti olan aday kaydını, kanuni temsilcisi veya tayin edeceği vekili aracılığıyla,                 

d)   Uluslararası öğrenciler kayıtta şahsen başvuruda bulunarak yapılabilmektedir.

 5.   Öğrenciler üniversiteye ilk kaydını süresi içinde yaptıramazsa ne olur?

ÖSYM tarafından ilan edilen ilk kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

 6.   Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırdıktan sonra başka kayıt işlemleri de var mı?

Evet var. İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler ayrıca her dönem için ders kayıtlarını akademik takvimimizde yer alan tarihler  aralığında  öğrenci  otomasyon  sistemi  üzerinden  yenilemeleri  gerekmektedir.  Ders  kaydını  yapmayan öğrenciler o dönem derslere katılamaz, sınavlarına giremez.

 7.   İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler öğrenimini nerede devam eder?

İsteğe bağlı hazırlık sınıfını geçemeyen öğrenciler öğrenimlerine, kayıtlı oldukları programın birinci sınıfında devam ederler.

 8.   Kayıt yenileme hangi süreler içerisinde yapılır?

Her eğitim-öğretim yılı için Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen ve web sayfamızda ilan edilen akademik takvimde belirtilen tarihlerde (güz veya bahar yarıyılı derslere başlama tarihinden bir önceki hafta içinde) yapılır.

 9.   Kaydını yeniletmeyen öğrencinin durumu ne olur?

Öğrencinin kayıtlanmadığı dönem, öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bir dönem kaybetmiş olur. O dönem derslere ve sınavlara alınamadığı gibi, öğrencilik haklarından da yararlanamaz. İzleyen yarıyılda kaydını yenilediği takdirde öğrencilik statüsü devam eder.

 10. Kayıt  yenileme  sırasında  kayıtlandığınız  derslerde  yanlışlık  yapılırsa  yada  üzerinde  değişiklik  yapılmak istenirse ne yapılmalıdır?

Danışmanınız  onay  verinceye  kadar  seçtiğiniz  dersler  üzerinde  değişiklik  yapma  yetkisine  sahipsiniz.  Ancak danışmanınız onay verdiyse, danışmanınızla iletişim kurarak akademik takviminde belirtilen ekle-sil haftası içinde web  sayfamızda  yer  alan  formlar  bölümündeki  Ekle  Sil  Ders  Kayıt  Formu  doldurularak  gerekli  işlemler tamamlandıktan sonra birim öğrenci işlerine teslim ederek düzeltme ilgililerce yapılır.

  11. Öğrenim harçları hangi bankaya yatırılacaktır?

Konuyla ilgili duyurular her yeni kayıt ve kayıt yenileme öncesi web sayfamızdan yapılır. Öğrenim harçları, öğrenci okul numarası ile duyuruda belirtilen anlaşmalı bankanın Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Halk Bankası Şubelerine veya internet bankacılığıyla yatırılabilir.

 12. İnternetten kayıt nasıl yapılacaktır?

Konuyla  ilgili  duyuru  ve  işlemler  için  akış  şeması  her  kayıt   yenileme  öncesi  web  sayfamızdan  yapılır.

Bilgisayarınızdan,  (http://mehmetakif.edu.tr)  internet  sitesinde  kayıt  yenileme  işlemleri  yapılır.  Kayıt yenileme aşamasındaki işlemler  (http://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx)  adresinde verilmiştir.

 13. Katkı Payı / Öğrenim Ücreti (Harç) miktarının ne kadar olduğu nasıl öğrenilebilir?

Katkı  Payı/Öğrenim  Ücreti  miktarları  her  yıl  Bakanlar  Kurulu  tarafından  belirlenmekte  olup,  kayıt  öncesi  web sayfamızda  kayıt  yenileme  ile  ilgili  duyurularda,  öğrenci  bilgi  sisteminde  ve  okul  numaranız  ile  ilgili  bankaya başvurunuzda öğrenilebilir.

 14. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırıldığında verilen öğrenci kimlik kartı, bütün öğrenim süresince geçerli midir?

Her yıl birim öğrenci işleriniz tarafından verilen bandrolün (denetim pulu) yapıştırılması şartıyla azami öğrenim süresi sonuna kadar geçerlidir.

 15. Öğrenci kimlik kartı kaybolursa ne yapmak gerekir?

Üniversitemizin vermiş olduğu kimlik kartının kaybedilmesi halinde ulusal veya yerel gazeteye ilan verilerek ilanla birlikte kaydının bulunduğu akademik birime bir dilekçe ile başvurulması halinde öğrenci kimlik kartı yenilenebilir.

 16. İzinli sayılmak  (kayıt dondurmak) için ne zaman başvurmak gerekiyor? Ne zaman sonuçlanması gerekiyor?

Ağır hastalık, kaza, yakınının vefatı, doğal afetler ve bunun gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu en geç akademik takvimde belirtilen ders kayıt ve kayıt yenileme süresi içinde kayıtlı olunan birime yapılması ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme haftası içerisinde de sonuçlandırılıp öğrenciye tebliğ edilmesi gerekiyor.

 17.  İzinli sayılmak öğrenime ara vermek mümkün mü? Süresi ne kadar olabilir? Öğrencilik hakkı var mıdır?

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan Öğrenciye; ilgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrenciye verilen izinlerin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını geçemez. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen izinlerin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

 18. Kayıt esnasında askerlik ile ilgili yapılması gerekenler nelerdir?

Askerlik ile ilgili durumu olan öğrenciler  www.turkiye.gov.tr sitesinden sorgulanabilir. Ancak ihtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik belgesi talep edilebilecektir.

 19. Kayıt sonra askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır?

Askerlik Şubeleri; üniversitelere kayıt olan öğrencilerin kayıt bilgilerini direkt YÖKSİS’ten almaktadır. Bu nedenle azami öğrenim süreleri içerisinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

 20. Ders programları ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarımı nerede çözebilirim?

Ders programları için kaydınızın bulunduğu akademik birime müracaat edebilirsiniz. Ders içerikleri ile ilgili bilgilere ise  web  sayfamızda  yer  alan  AKTS  Bilgi  Paketinden  ulaşabilirsiniz.  Herhangi  bir  bilgi  eksikliği  durumunda kaydınızın bulunduğu akademik birime müracaat etmeniz gerekmektedir.

 21. Ders muafiyeti için nereye başvurabilirim?

Kaydınızın bulunduğu akademik birime müracaat edebilirsiniz.

 22. Ders muafiyeti için başvurunun belli bir süresi var mıdır?

Var. Muafiyet başvurularını; hazırlık eğitimi alan öğrenciler ile kaydını donduran öğrenciler Üniversitede ilk ders kaydını yaptığı yarıyılda, diğer öğrenciler ise Üniversiteye kayıtlarını yaptırdıkları ilk yarıyılda derslerinin başlamasını takip  eden beş iş günü  içinde  kaydının  bulunduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokulu/Enstitüye başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 23. Muafiyet için hangi belgelerle müracaat edilecektir?

Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

 24. Ders muafiyeti ne zaman sonuçlanır ve derslerin notları nasıl değerlendirilir?

Kayıtlı  olunan  bölüm/programında  oluşturulan  intibak  komisyonunda  değerlendirilip,  ilgili  yönetim  kurulunca görüşülerek karara bağlanır ve öğrenciye bildirilir. Öğrencinin muafiyet aldığı derslerin notları, Üniversitenin not sistemine dönüştürülerek AGNO hesabına katılır.

 25. Yönetim kurulunda muafiyet verilen dersler tekrar alınabilir mi?

Muafiyet verilen dersler yükseltmek için tekrar alınabilir.

 26. Muaf tutulan derslerin yerine ders alınabilir mi?

a) Programında okutulan derslerine eşdeğer olarak kabul edilen ve başarılı sayılan muaf derslerin kredisi kadar bir üst yarıyıldan 30 AKTS kredisini geçmeyecek şekilde ders alabilirler.

b) Ders yükü toplamı 30 AKTS kredisinden az olan öğrenciler ise akademik danışmanının onayı ile üst yarıyıl/yarıyıllardan 30 AKTS kredisini geçmeyecek şekilde ders alabilirler.

c) AGNO değeri 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrenciler, haftalık ders programının uygunluğuna göre akademik danışmanının onayı ile en fazla 45 AKTS kredisi kadar ders alabilirler.

 27.  Üniversitede dersleri ve ders programlarını kim belirliyor?

Üniversitede Öğretim Planları (dersler) ilgili akademik birimlerin teklifi ve Üniversitemiz Senatosu’nun onayıyla her yıl belirlenmektedir. Haftalık Ders Programları ise ilgili bölüm/programın teklifi ve ilgili akademik birimin onayıyla her dönem başı belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

 28. Ders  kaydı  nasıl  yapılıyor?

Konuyla ilgili duyuru ve ders kaydı akış şeması her dönem başı web sayfamızda yayınlanır. Ders kaydı Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında internet üzerinden yapılabilmektedir. Ders kayıdı yapacak öğrenci, oluşmuş katkı payı/öğrenim ücreti var ise önce onu ilgili bankaya yatırır, Öğrenci Bilgi Sisteminde derslerini seçer, kesinleştirir, Danışmanı onaylar ve ders kaydı yapılır.

 29. Bir yarıyılda yer alan derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?

Evet var.

a) Ders kaydını yaptıran ön lisans ve lisans öğrencileri, ilk kayıt yaptırdığı yıldaki birinci yarıyıl hariç, dördüncü yarıyıl sonuna kadar 1.80 barajına bakılmaksızın öncelikle alt yarıyıllardaki başarısız veya devamsız derslerini almak koşulu ile bulunduğu yarıyılın dersleri ile birlikte akademik danışmanın onayıyla en fazla 45 AKTS kredisi kadar ders alabilirler.

b) Lisans öğrencileri beşinci yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıla göre öncelikle alt yarıyıllardaki başarısız veya devamsız derslerini almak koşulu ile; AGNO değeri 1.80’den az olan öğrenciler en fazla 30 AKTS kredisi kadar, AGNO değeri 1.80 ve üzerinde olanlar ise en fazla 45 AKTS kredisi kadar ders alabilirler.

 30. Bir üst sınıf/sınıflardan tan ders alabilirmiyim?

Kayıtlı olduğu programın derslerinden bulunduğu yarıyıla kadar alt ve üst yarıyıllardan aldığı derslerin tümünden başarılı olan ve o yarıyıla kadar AGNO değeri 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrenciler; haftalık ders programının uygunluğuna göre akademik danışmanının onayı ile bulunduğu dönemden ve üst sınıflardan olmak üzere toplamda en fazla 45 AKTS kredisi kadar ders alabilirler.

 31. Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?

Senato tarafından belirlenen uzaktan eğitim sistemi ile okutulacak dersler hariç, derslere devam zorunludur. Devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalara % 80’den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur.

 32. Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olunan ders öncelikle mi alınmalıdır?

Kayıt yenileme sırasında öncelikle alt yarıyıllardan başarısız ve devamı alınmamış derslerin alınması gerekmektedir.

Aksi halde öğrenci otomasyon programımız ders kaydına otomatik olarak izin vermemektedir.

 33. Öğrenci başarısı nasıl belirlenir?

Öğrencinin başarısı yarıyıl içi notları ile yarıyıl sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Yarıyıl içi notları, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara, klinik, laboratuvar pratik ve benzeri çalışmalara verilen notlardan oluşur.

a) Ara sınav/sınavların ilgili dersin başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60’tır.

b) Uzaktan eğitim programlarında sınavları değerlendirmede; ara sınav/sınavların ilgili dersin başarı notuna katkısı %

20, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarından alınan notun başarı notuna katkısı % 80’dir.

c) Başarı notu hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme sistemi esasları uygulanır.

ç) Öğrencinin başarı/başarısızlık durumu her yıl/yarıyıl sonunda AGNO hesaplanarak belirlenir. AGNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenci başarılıdır. AGNO’su 2.00’ın altına düşen öğrenci başarısızdır.

d) AGNO’su en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır. Başarısız (FD), (FF) veya (DZ) olunan derslerin mezun oluncaya kadar başarılması zorunludur.

 34. Ara sınav tarihlerini kim belirler?

Ara sınav tarihleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

 35. Ara sınava katılamayan öğrenci yarıyıl sonu (final) sınavına katılabilir mi?

Ara sınavına girilmeyen derse 0 (sıfır) notu verilir ve “0” vize notu ile final sınavına katılabilir. Ancak bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için öğrencinin ayrıca teorik derslerin %70 uygulamaların %80’den az olmamak üzere devam etmiş olmaları ve uygulamalardan da başarılı olmaları gerekmektedir.

 36. Bütünleme sınavına girme koşulu nedir?

Bütünleme sınavına girebilmek için; öğrencinin derslerin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş

olması gerekir.

 37. Bütünleme sınavlarına hangi statüdeki öğrenciler katılabilir?

Öğrenciler;

a)  Yarıyıl/yılsonu  sınavına  girme  koşullarının  tamamını  sağlamış  olmalarına  rağmen  yarıyıl/yılsonu  sınavına katılamadıkları dersler ile yarıyıl/yılsonu sınavına katılarak başarısız oldukları (FF ve FD) derslere,

b) İlgili yarıyıl sınavının değerlendirilmesi sonunda DD ve üzerinde not alan öğrenciler, otomasyon bilgi sistemi

üzerinden seçerek onayladıkları ders/derslerden (ilgili yarıyılda kayıt olunan ders/dersler) not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına katılabilirler.

 38. Tek ders sınavına kimler başvurabilir?

Tek ders sınavına; mezuniyet aşamasında olup zorunlu staj çalışması hariç, dönemine bakılmadan sadece bir dersten başarısız olan ve o dersin devamını alan öğrenciler ile tüm derslerden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde ağırlıklı  genel  not  ortalaması  2.00  ın  altında  olması  nedeniyle  mezun  olamayan  öğrenciler,  ağırlıklı  genel  not ortalamasını yükseltmek için son dört yarıyıla ait diledikleri bir dersten sınava girebilirler.

 39. Tek ders sınavına nasıl başvurabilirim?

Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler hangi dersin sınavına girmek istediklerini belirten dilekçeyle kaydının bulunduğu birime başvururlar. Başvuruları birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin tek ders sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

 40. Tek ders sınavından aldığım not nasıl değerlendirilir?

Tek ders sınavında alınan not, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 23 üncü maddesindeki esaslara göre işlem görür ve AGNO’ya katılır.

 41. Tek ders sınav hakkından kaç kere yararlanılabilir?

Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir.

 42.  Sınav sonuçları ne zaman ilan ediliyor?

Sınavı yapan öğretim elemanı en geç akademik takvimde belirlenen (sınav not girişi ve girişi yapılan not çizelgelerinin Birim öğrenci işlerine teslimi için son gün) tarihler arasında sınav sonuçlarını öğrenci otomasyon sistemi vasıtasıyla ilan eder. Notlar ilan edildiği tarihte kesinleşir.

 43.  Notların ilanından sonra kaç gün içinde maddi hata dilekçesi verilir? Kimler tarafından değerlendirilir?

Otomasyon sisteminde ilan edilen sınav notları ile ilgili maddi hata itirazları, notların ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde öğrenci veya öğretim elemanı tarafından yazılı olarak ilgili birime yapılır. Başvurular, maddi hata inceleme komisyonu tarafından değerlendirilir.

 44. Mazeret sınavına maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir mi?

Mazeret sınavına da diğer sınavlarda olduğu gibi maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir.

 45. Hangi sınavlar için maddi itiraz dilekçesi verilebilir?

Bütün sınavlar için (harf notu hariç) maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir.

 46. Hangi sınavların mazeret sınavları yapılmaz?

Final, bütünleme ve tek ders sınavlarının mazeret sınavları yapılmaz.

 47. Hangi mazeretler haklı ve geçerli mazeret sayılabilir?

a)  Öğrencinin,  sağlık  kuruluşlarından  alacağı  sağlık  raporuyla  belgelenmiş  sağlıkla  ilgili  mazeretlerinin  olması durumunda, öğrencinin raporlu olduğu günler devamsızlıktan sayılır.

b)  Öğrencinin  Üniversiteyi  temsilen  bilimsel,  kültürel,  sanatsal,  sportif  ve  benzeri  etkinliklere  katılmak  üzere Rektörlük tarafından görevlendirilmesi.

c) İlgili birim yönetim kurulunun kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

 48. Mazeret sınavı için alınan raporlar kaç gün içinde verilmelidir?

Öğrencilerin; 45. Sorunun cevabında belirtilen haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde mazereti ile ilgili kanıtlayıcı belgeleri, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden üç iş günü içinde mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.  Ancak mazeret sınavı başvuru döneminin zorunlu olarak aşılması durumunda (Ağır hastalık, kaza, birinci derece yakınının ağır hastalık veya vefatı, doğal afetler ve bunun gibi durumlarda) birim yönetim kurulu yetkilidir.

 49. Mazeret sınavları ne zaman yapılır?

Ara sınavlara katılamayan ve mazeret başvuruları kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları ilgili birim yönetim kurulunun aldığı karar ile ara sınavların bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yapılır.

 50. Kendi İsteği ile Ayrılma (kayıt sildirme) işlemi nasıl yapılır?

Kendi  isteği  ile  kaydını  sildirmek  isteyen  öğrenci,  dilekçe  ile  kaydının  bulunduğu  akademik  birime  başvuruda bulunur. Dilekçe doğrultusunda birimin yönetim kurulu kararı ile öğrencinin ilişkisi kesilir. Öğrenci, birim öğrenci işlerine öğrenci kimlik kartını teslim eder ve imza karşılığında dosyasında var ise orta öğretim diplomasını teslim alır.

 51. Kaydı silinmeyen öğrenci lise diplomasını alabilir mi?

Kayıtlı olduğu birime lise diplomasının aslı gibidir onaylı fotokopisini teslim ederek aslını alabilir.

 52. Ders kaydı yapan öğrenci kendi isteği ile ayrılan (kayıt sildiren) öğrenciye katkı payı/öğrenci ücreti ödenir mi?

Ders kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin ilgili yarıyıla ait katkı payı/öğrenim ücreti geri ödenmez.

 53. Öğrencinin akademik başarısı nasıl belirleniyor? (AGNO)

Öğrencinin akademik başarısı, biriminde öğrenimine başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin en son başarı notunun kredisi ile çarpılıp, bulunan değerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Aynı not mezuniyet durumunda öğrencinin diploma başarı notu yerine geçer.

 54. Mezuniyet not ortalaması neye göre belirlenir?

Öğrencinin  üniversiteye  girişinden  itibaren,  kayıtlı  bulunduğu  bölümün  veya  programın  ders  programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı genel not ortalamasıdır.

 55. Not ortalamamı yükseltebilmem için ne yapabilirim?

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, bir önceki yıldan aldıkları ve başarılı oldukları dersleri  o  derslerin  verildiği  yarıyılda  tekrarlayabilirler.  Ancak  bu  durumda  öğrencilerin  Akademik  Takvimde belirlenen tarihlerde derse kayıt yaptırmaları zorunludur.

b) İlgili yarıyıl sonu (final) sınavının değerlendirilmesi sonunda DD ve üzerinde not alan öğrenciler, otomasyon bilgi sistemi üzerinden seçerek onayladıkları ders/derslerden (ilgili yarıyılda kayıt olunan ders/dersler) not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına katılabilirler.

c) Not yükseltmek için tekrar alınan ders/derslerde, alınan son not geçerlidir. 

 56. Mezun olabilme koşulları nelerdir?

Kayıtlı olduğu  öğretim programının  ders,  uygulama,  staj  gibi tüm gereklerini bu  Yönetmelik hükümlerine  göre başarıyla   tamamlayan   öğrenciler   diploma   almaya   hak   kazanırlar.   Bununla   birlikte  Türkiye   Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ ne (TYYÇ) göre öğrencinin mezun olabilmesi için, hazırlık sınıfı hariç; en az, öğretim programındaki yarıyıl sayısının 30 ile çarpımı ya da yıl sayısının 60 ile çarpımı kadar AKTS kredisini almış olması gerekir.

 57. Öğrencinin mezun olabilmesi için mezuniyet derecesi ne olmalıdır?

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 4,00 üzerinden 2.00 olmalıdır.

 58. Mezun olmak için gerekli not ortalamasını (2,00) tutturamayan öğrenci ne yapmalıdır?

Mezun olmak için gerekli ortalamayı sağlayamayan öğrenciler bir sonraki yarıyıl/yarıyıllarda kayıt yenileme ve derse kayıt işlemlerini yaparak gerekli ortalamayı sağlamaları halinde mezun olabilirler.

 59. Lisans öğrencisiyim, ön lisans diploması alabilir miyim?

Lisans öğrenimine devam eden bir öğrenciye; 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olması, AGNO’sunun en az 2.00 olması ve kendi isteğiyle Üniversiteden ayrılması halinde ön lisans diploması verilebilir.

 60. Öğrencinin mezuniyet & diploma tarihi hangi tarihtir? Hangi esaslar çerçevesinde düzenlenir?

Mezuniyet&Diploma tarihi birim yönetim kurulu karar tarihidir. AGNO, aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Diplomalar, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.

 61. Diploma ve Diploma Ekini kim teslim alabilir?

Diploma ve Diploma Ekini, kişinin bizzat kendisi teslim alabilir. Ancak zorunlu hallerde öğrencinin noterden vekâlet verdiği kişiye verilir. Posta aracılığı ile diploma istenilemez, gönderilemez. Vefat eden öğrencinin diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına teslim edilir. Diplomasın alacak öğrenci diplomasını almadan önce geçici mezuniyet belgesini almış ise belgeyi mutlaka birimine teslim etmesi gerekmektedir.

 62. Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Diploma Ekinin kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Geçici mezuniyet belgesini, diplomasını veya diploma ekini kaybedenler; ülke çapında dağıtımı yapılan yüksek tirajlı ulusal gazetelerin birine verilen kayıp ilanı ve dilekçe ile kayıtlı olduğu birimine başvurur.

 63. Sınavlar nasıl yapılır?

Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birim kurulu kararıyla ayrıca staj,  uygulama,  laboratuvar,  proje  ve  benzeri  sınavlar  açılabilir.  Bu  sınavların  türleri  ve  ağırlıkları  ilgili  bölüm başkanlığının   önerisi   ve   yönetim   kurulu   onayı   ile   belirlenir.   Bu   sınavların   yapılacağı   yer   ve   tarihler dekanlıkça/müdürlükçe eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlangıcından itibaren ilk iki hafta içinde ilan edilir.

 64. Hafta sonu sınav yapılabilir mi?

Dini ve milli bayramlar dışında, ilgili yönetim kurulu kararı ile hafta sonu tatillerinde sınavlar yapılabilir.

 65. Öğrencilerin sınavlarda uymaları gereken kurallar var mıdır? Sınavlar kimlerin sorumluluğunda yapılır?

Öğrenciler; sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavlar dersi veren öğretim elemanının sorumluluğunda yapılır. Zorunlu hallerde ilgili birimin yönetim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir.

 66. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programınız var mı?

Üniversitemizde özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden lisans programları bulunmaktadır.

Bunlar ;

•         Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu – Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi

•         Eğitim Fakültesi – Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi

 67. Aynı anda örgün iki önlisans veya iki lisans programında eğitime devam edebilir miyim?

Yükseköğretim Genel Kurul Kararı gereği; örgün iki önlisans veya örgün iki lisans programında aynı anda eğitime devam edilemez.

 68. Öğrenci Bilgi Sistemini (Otomasyonunu) nasıl kullanabilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemini (Otomasyonunu) Kullanıcı adı - öğrenci numaranız ve öğrenci işlerinden alacağınız şifreniz ile kullanabilirsiniz.

 69. Öğrenci Bilgi Sistemini (Otomasyonunu) kullanmak için şifremi nerden ve ne zaman alabilirim?

http://79.123.193.72/oibs/ogrenci/login.aspx adresinde yer alan şifremi unuttum kısmından şifre edinebilirsiniz.

 70.  Öğrenci Bilgi Sistemi ile ulaşabileceğim  bilgiler ve yapabileceklerim nelerdir?

 Öğrenci Bilgi Sistemini kullanarak not durumlarınızı, harç durumunuzu, sınav tarihlerinizi, genel ya da şahsi duyurularınızı takip edebilirsiniz. Dönem başlarında kayıt yenileme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ders kayıt çıktısını alabilirsiniz.

 71. Bilgi sistemi şifremi kaybettim, unuttum  ne yapmalıyım?

Kaydınızın bulunduğu akademik birim öğrenci işlerine bizzat başvurarak, yeni şifre verilmesini talep etmelisiniz.

 72. %10’a giren öğrencilere öğrenim ücreti/harç miktarı ile ilgili nasıl bir işlem yapılır?

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk %10 içinde yer alan ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde, birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payını öderler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

 73. Başka bir üniversiteden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne yatay geçiş hangi esaslar çerçevesinde yapılır?

Yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans programından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü, Üniversitemizin "Mehmet  Aki f  Ersoy  Üniversitesi  Ön lisans  ve  Lisans  Düzeyinde  Kurumlararası  Yatay  Geçiş   Yönergesi" esasları çerçevesinde yapılır.

 74. Yatay Geçiş ile ilgili duyurular ne zaman yapılır? En son hangi ayda başvuru yapabilirim?

Yatay geçiş ile ilgili duyurular; Güz yarıyılı için Temmuz ayının ilk haftası içinde, Bahar yarıyılı için Ocak ayının ilk haftası içinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir. Konuyla ilgili duyuruda yatay geçiş kontenjanları, yönerge, esaslar ile başvuru ve değerlendirme takvimi de yer almaktadır. 

 75. Neye göre yatay geçiş yapabilirim?

a) Öğrencinin, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin aynı düzeydeki ön lisans veya lisans eşdeğer diploma programına kurumlar arası yatay geçiş yapabilmesi için, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya eşdeğeri en az 4 üzerinden 2.00 olması şarttır.

b) Başarı şartını sağlayamayan öğrenci ise isterse kazanıp kayıtlandığı yıldaki   merkezi yerleştirme puanı ile geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan programlara (EK-1) yatay geçiş başvurusu yapabilir.

c) Ayrıca Üniversitenin aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya Üniversitenin diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunun eşdeğer düzeyde diploma programlarına Kurum içi veya programlararası yatay geçiş yapılabilir.

 76. Hangi üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul ediyorsunuz?

ÖSYM kılavuzunda yer alan tüm yükseköğretim kurumları (yurt içi&yurt dışı) öğrencileri yurt içi ve yurt dışı kontenjanları ve esasları çerçevesinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

 77. Başvurumun kabul olması halinde kayıt yaptırmazsam ne olur?

Kayıt  yaptırmama  hakkınız vardır,  asil listesinde  olupta kayıt  yaptırmayan  öğrencinin  yerine kayıt  hakkı  yedek listedeki sıralamaya göre sıradaki öğrenciye geçer.

 78. Yatay geçişle kabul olmam halinde kaçıncı sınıftan başlayacağım?

Öğrencinin kaçıncı sınıftan başlayacağına kayıtlı olunan akademik birim tarafından oluşturulan intibak komisyonunun görüşü doğrultusunda ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanılır?

 79. Diğer bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak nasıl ders alabilirim?

Diğer bir yükseköğretim kurumuna özel öğrenci olarak ders alma   " Mehmet  Akif  Ersoy  Üniversitesi  Özel   Öğrenci  Yönergesi"   esasları çerçevesinde yapılır.

 80. Özel öğrenci statüsünde aldığım derslerin not dökümünü (transkript) üniversiteme gönderir misiniz?

Özel  öğrencinin  aldığı  dersler  ve  başarı  durumu,  yarıyıl  sonunda;  ilgili  birimce  öğrencinin  kayıtlı  olduğu yükseköğretim kurumuna yazılı olarak iletilir.

 81. Üniversitenin kablosuz internet hizmetinden nasıl faydalanabilirim?

İnternet hizmetlerinden faydalanabilmenizi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sağlayabilir.

 82. Öğrenci durum belgemi nasıl alabilirim?

Öğrencilerimiz e-devlet üzerinden alabilirler. Islak imzalı öğrenci durum belgesi kayıtlı olduğu birim tarafından düzenlenir.

 83. Üniversite bursu/yemek bursuna nasıl başvurabilirim?

Kaydınızın bulunduğu akademik birime şahsen başvurmanız gerekmektedir.

 84. Yemekhane hizmetleri sırasında kiosk cihazlarında öğrenci kartım kullanım dışı görünmekte, ne yapabilirim?

Okulunuzdaki yemekhane işleriyle ilgilenen birime veya Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndaki Akıllı Kart Birimi’ne müracaat edilmelidir.

 85. Part-Tıme (kısmi zamanlı) öğrenci olarak çalışmak istiyorum, ne yapmam gerekir?

Rektör oluru ile her yıl birimler bazında part-tıme öğrenci kontenjanı belirlenmekte olup,   belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci çalıştırılmaktadır. Part-time öğrenci başvuru koşulları ve birimler bazında kontenjan sayıları her eğitim-öğretim yılı başında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın web sayfasında duyuru yayınlanmaktadır.

Duyurudaki başvuru tarihlerine göre Başkanlık web sayfasından  müracaat işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

 86. Vize Sınavına giremezsem ne olur?

Final Sınavı ve Bütünleme Sınavına girebilmek için vize sınavına girmek gereklidir.

 87. Bir dersten geçmek için kaç almam gerekir?

Öncelikli olarak o dersin finalinden en az 50 almak ve vize final ortalamasının 35 olması gerekir. Dersten geçebilmek için en az DD harf notu olması gerekir.

 88. Yarıyıl sonu (Final) sınavına kimler giremez?

Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için, öğrencinin teorik derslerin %70 uygulamaların %80’den az olmamak üzere devam etmiş olmaları ve uygulamalardan da başarılı olmaları gerekmektedir.

Devamsızlıktan kalan öğrenciler Yarıyıl sonu (Final) ve  Bütünleme sınavına giremez.

 92. Mazereti ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeretli sayıldığı günler içinde sınava katılabilir mi?

Mazeretinin oluştuğu andan bitimine kadar geçen süre içerisinde sınavlara giremez, bu süre içinde girdiği sınavlar iptal edilir.

 93. Yüksekokulunuz yemekhanesinde yemek yiyebilir miyim?

Yemek yiyebilmeniz için bir hafta önceden rezervasyon yapmanız gerekir. Rezervasyon işlemleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri  00:15 ile 23:00 saatleri arasında yapılabilmektedir. Cuma, Cumartesi, Pazar günleri rezervasyon yapılamamaktadır.

 94. Yemek için rezervasyon yapmayı unuttum, fakat yemek istiyorum ne yapabilirim?

Günlük Rezervasyonsuz Geçiş Yapılırsa (13:15-13:30) saatleri arasında günlük 6,00₺ ‘den yemek yiyebilirsiniz.

 94. Yemekhanedeki yemek ücretleri ne kadar?

Haftalık 5 Günlük Rezervasyon Yapılırsa günlük ücret 3,50₺, Haftalık 2 ile 4 Gün Arası Rezervasyon Yapılırsa günlük ücret 4,50₺, Haftalık 1 Günlük Rezervasyon Yapılırsa  6,00₺, Günlük Rezervasyonsuz Geçiş Yapılırsa (13:15-13:30) saatleri arasında 6,00₺

 95. Yemek rezervasyonu yaparken kredi kartı mı kullanmam gerekiyor?

a- Kiosk cihazlarından yapılan rezervasyonlarda sadece kredi kartı ile işlem yapılabilmektedir.

b- Web Sayfası üzerinden yapılan rezervasyonlarda kredi kartı ve bankamatik kartı ile işlem yapılabilmektedir.

c- İşlem yapacağınız kredi veya bankamatik kartınızın “internet üzerinden alışveriş” işlemine açık olması gerekmektedir.

 96. Hangi saatler arasında yemek yiyebilirim?

Saat 11:30-13:30 arasında yemek yiyebilirsiniz.

 97. Ders programı, sınav programı, duyuruları nerden takip edebilirim?

Yüksekokulumuz web sayfasından takip edebilirsiniz. https://ztyo.mehmetakif.edu.tr

 

 

Footer Menü

 • Denklik
 • Akademik Takvim
 • İş Başında Eğitim Takvimi
 • Öğrenci Formları
 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
 • ERASMUS+
 • AKTS Bilgi Paketi
 • Kablosuz İnternet (EDUROAM)
 • Öğrenci Yemekhane Rezervasyon İşlemleri
 • Mobil Uygulamalar
 • Sıkça Sorulan Sorular
 • İletişim