.

Stratejik Amaçlar


Birim kalite güvencesi sistemi kapsamında, Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı ile uyumlu olarak insan kaynaklarını, fiziki mekânların ve eğitim ortamlarını yüksekokul misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik verimli ve etkili bir şekilde kullanımını hedeflemektedir.

Kalite

  • Kalite Politikamız
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Birim Danışma Kurulu
  • Öğrenci Kalite Kurulu